บริการลูกค้า คำถามที่พบบ่อย
share

This is my title

บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต


คำถามที่พบบ่อย

No. Questions Answer
1. สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางไหนได้บ้าง? ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้หลายช่องทางได้แก่สำนักงานใหญ่และตัวแทนของบริษัททั่วประเทศ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่องATM ผ่านเวบไซด์ของธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยท่านสามารถค้นหาช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยและวิธีการใช้บริการทั้งหมดได้ที่ การชำระเบี้ยประกันภัย
2. อยากทราบสาขาที่สามารถชำระเบี้ยประกันด้วยเงินสด หรือรูดบัตรเครดิตได้เลยมีที่ไหนบ้าง ?
สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต ได้ที่สำนักงานใหญ่ทั้งนี้บางแบบประกันไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ กรุณาสอบถามศูนย์บริการลูกค้า Call Center โทร. 02-1185555 ซึ่งให้บริการทุกวันทำการวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
3. เงื่อนไขของการตัดบัตรเครดิต สามารถใช้บัญชีของใครได้บ้าง ?
ต้องเป็นบัตรเครดิตของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือบัตรเครดิตของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น(รับเฉพาะบัตรวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดเท่านั้น)
4.
การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีหรือเป็นหลักฐานการชำระเงิน ต้องทำอย่างไรบ้าง? 
ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเองบนเว็บไซด์ โดยเข้าไปที่หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย (คลิก) แล้วกรอก
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและเลขที่กรมธรรม์ 
กรณีระบบไม่แสดงข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02-1185555
5.
สามารถขอใบแจ้งกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัยจากช่องทางไหนบ้าง?
ทิพยประกันชีวิตจะทำการจัดส่งใบแจ้งกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ถือกรมธรรม์ทุกท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งเอาไว้ หรือท่านสามารถติดต่อของเอกสารได้ที่ Call Center โทร. 02-1185555
6. ผู้ถือกรมธรรม์สามารถชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้าได้กี่วัน? บริษัทผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยให้ 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญ ยกเว้นกรณีมีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
7. ถ้ามีการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายปี สามารถเปลี่ยนงวดชำระได้ไหม? สามารถเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน ได้โดยเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระขั้นต่ำราย 3 เดือนและ 6 เดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และรายปีเบี้ยต้องไม่องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท) โดยผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามและยื่นเอกสารกับตัวแทนประกันชีวิต หรือสำนักงานใหญ่ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่
8. ต้องการชำระเบี้ยประกัน แต่ไม่ได้รับใบแจ้งเบี้ย สามารถชำระได้ที่ธนาคารใด และ เอกสารที่สามารถใช้ในการชำระเบี้ยมีอะไรบ้าง ? สามารถชำระได้ที่ธนาคาร 
- ธนาคารกรุงไทย 
- ธนาคารกรุงเทพ 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ 
- ธนาคารกสิกรไทย 
- ธนาคารธนชาต 
- ธนาคารทหารไทย 
- ธนาคารออมสิน 
 โดยระบุชื่อบัญชี “บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยใช้แบบฟอร์มใบนำฝากแบบพิเศษ หรือ ใบชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการของแต่ละธนาคาร และสามารถติดต่อขอรับใบแจ้งเบี้ยจาก ศูนย์บริการลูกค้า Call Center โทร. 02-1185555 ซึ่งให้บริการทุกวันทำการวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
9. ถ้าชำระเบี้ยมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ยังชำระไม่หมด และมีปัญหาทางการเงินไม่สมารถชำระต่อได้ ต้องทำอย่างไร?

เรามีทางเลือกหลายทางเพื่อช่วยผ่อนคลายปัญหาทางการเงินให้คุณ ดังนี้ 
  • เปลี่ยนระยะเวลากำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน 
  • ขอชำระเบี้ยประกันด้วยเงินปันผลที่สะสมไว้ในกรมธรรม์ 
  • กู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ทั้งหมด หรือบางส่วนของมูลค่าเงินสด เพื่อนำมาชำระเบี้ยประกัน 
  • ตัดสัญญาเพิ่มเติมบางรายการเพื่อลดจำนวนเบี้ยประกันลง 
  • ลดทุนประกันเพื่อลดจำนวนเบี้ยประกันที่ต้องชำระ (การลดทุนประกันมีผลทำให้ความคุ้มครองนั้นน้อยลงไปด้วย) 
  • เปลี่ยนแบบประกันให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระเบี้ย


No. Questions Answer
1. ถ้าต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อของผู้ถือกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร?
สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
  1. โทรศัพท์แจ้งการเปลี่ยนแปลงผ่านทาง Call Center โทร. 02-1185555
  2. ส่งข้อมูลเอกสารการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวแทนประกันชีวิต หรือสามารถส่งด้วยตัวเองเข้ามาที่สำนักงานใหญ่  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
63/2  อาคาร  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5  และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
2. หากทำกรมธรรม์หายต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
เอกสารที่ใช้  ได้แก่
  • ใบแจ้งความ (ในใบแจ้งความต้องระบุชื่อ – สกุลของผู้เอาประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ ชื่อบริษัท)
  • ใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออายุกรมธรรม์
  • หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม 300 บาท
3. เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้เอาประกันภัย,ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ มีอะไรบ้าง ?
เมื่อผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุลจากหน่วยงานราชการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งบริษัทฯเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารที่ใช้มีดังนี้
  • ใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออายุกรมธรรม์ ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเก่า และลายมือชื่อใหม่
  • หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ / นามสกุล ที่ถูกต้องจากราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีเปลี่ยนลายมือชื่อต้องมีพยานลงนามอย่างน้อย 1 ท่าน
4. เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ มีอะไรบ้าง ?
ในกรณีที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้รับประโยชน์ใหม่จะต้องสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยได้ 
เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลง
  • ใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออายุกรมธรรม์ ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ทั้งหมด พร้อมส่วนแบ่ง (%)
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  • เล่มกรมธรรม์เฉพาะกรณีขอเป็นผู้รับประโยชน์แบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้
  • หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ของผู้เอาประกันภัย
5. การเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินคืนรายงวดตามกรมธรรม์ มีอะไรบ้าง ?
ให้แจ้งบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์อย่างน้อย 30 วัน ในกรณีแจ้งช้ากว่านี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามวิธีที่ได้เลือกไว้ก่อน สำหรับวิธีรับเงินปันผล หรือเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขใหม่ที่ขอเปลี่ยนจะมีผลในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เอกสารที่ใช้มีดังนี้
  • ใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออายุกรมธรรม์ หรือ จดหมายเชิญชวนโอนเข้าบัญชี
  • สำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ธนาคารพาณิชย์ ของผู้เอาประกันภัย / ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
‌ 

No. Questions Answer
1. การเพิ่ม/ลด สัญญาเพิ่มเติม สามารถทำได้เมื่อไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
สามารถยื่นความประสงค์ได้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ (กฎเกณฑ์การเพิ่ม/ลดสัญญาเพิ่มเติมให้เป็นไปตามระเบียบของสัญญาเพิ่มเติมนั้น  ๆ ) 
เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
  • ใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออายุกรมธรรม์
  • หนังสือรับรองสุขภาพ (กรณีเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม)
  • ชำระเบี้ยประกันภัยใหม่ตามเบี้ยใหม่
2. ขอเพิ่มทุนประกันได้หรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 1 ปีนับจากวันเริ่มสัญญา โดยจำนวนทุนประกันหลักที่เพิ่มขึ้นต้องเป็นอยู่ในหลักพัน 
เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
  • ใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออายุกรมธรรม์
  • หนังสือรับรองสุขภาพ
  • ผลตรวจสุขภาพเพิ่มเติมตามวงเงินเอาประกันภัยใหม่/ตามประวัติสุขภาพ
  • ชำระเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ย
3. ขอลดทุนประกันได้หรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
การลดทุนประกันภัยหลักอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์  โดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่อายุเดิม  ทั้งนี้หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยตามทุนเดิมในงวดนั้นๆ แล้ว ให้ทำได้ ณ วันครบรอบปีครั้งต่อไป
เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
  • ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง/ต่ออายุ
  • ชำระเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยที่ลดลง
4. ขอเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเท่าไร ?
ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการ ได้โดยเบี้ยประกันภัยราย3เดือน และ 6 เดือน เบี้ยประกันไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และรายปีเบี้ยประกันไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ 
   • ใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออายุกรมธรรม์ 
   • ชำระเบี้ยประกันภัยตามงวดใหม่
5. การขอต่ออายุกรมธรรม์  สามารถต่ออายุได้ภายในกี่ปี  เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยครบกำหนด ภายในระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์จะขาดอายุลง เว้นแต่ได้มีการแปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่าเวนคืนเงินสดของกรมธรรม์ฉบับนั้น ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถขอต่ออายุเพื่อให้กรมธรรม์คืนสู่สถานะเดิมได้ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เอกสารประกอบการต่ออายุกรมธรรม์ 
   • ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออายุกรมธรรม์ 
   • หนังสือรับรองสุขภาพ เฉพาะแบบประกันที่มีการแถลงสุขภาพตามใบคำขอเอาประกันภัยเท่านั้น 
   • เบี้ยประกันภัยต่ออายุพร้อมดอกเบี้ย 
   • ผลการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ต่ออายุข้างต้น (ถ้ามี) 
   • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ 
   • การอ้างอิงผลตรวจสุขภาพและHIV ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันใหม่
6. การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์  เอกสารที่ใช้ดำเนินการมีอะไรบ้าง
สามารถยื่นเอกสารเข้ามายังบริษัททางไปรษณีย์ หรือติดต่อยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่
เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
• กรอกเอกสารสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้กู้ พร้อมลงลายมือชื่อพยานอย่างน้อย 1 ท่าน (2 ฉบับ)
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ระบุขอกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
• สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้เอาประกนภัย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (กรณีต้องการรับเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร)
No. Questions Answer
1. กรณีที่ไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เครือข่ายของบริษัท สามารถเบิกสินไหมค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ กรณีเข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่งและของเอกชนทั่วประเทศนั้น  สามารถเบิกสินไหมค่ารักษาพยาบาลได้  (ยกเว้นการเบิกสินไหมผู้ป่วยนอก ที่ทำการรักษาที่คลินิกไม่สามารถเบิกสินไหมได้) 
2. การแจ้งเรื่องสินไหมหรือสอบถามสิทธิในการเบิกรักษา สามารถติดต่อได้อย่างไร
สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
  1. สามรถสอบถามศูนย์บริการลูกค้า Call Center โทร. 02-1185555 ซึ่งให้บริการทุกวันทำการวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา  08.00 - 17.00 น.
  2. กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อ TPA ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 02-6601209 
3. การเรียกร้องสินไหมสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ (HS)  และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)  เอกสารที่ใช้ดำเนินการมีอะไรบ้าง
เอกสารที่ใช้ดำเนินการ  ได้แก่ 
  - แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน
  - ใบรับรองแพทย์
  - ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ พร้อมใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย
4.
การเรียกร้องสินไหมสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพรายวัน  (HB) 
เอกสารที่ใช้ดำเนินการมีอะไรบ้าง
เอกสารที่ใช้ดำเนินการ  ได้แก่ 
  - แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน
  - ใบรับรองแพทย์
  - สำเนาใบเสร็จรับเงิน
5.
ารเรียกร้องสินไหมสัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ (CPA)
สัญญาเพิ่มเติมสิทธิในการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย (WP)
และสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)
เอกสารที่ใช้ดำเนินการมีอะไรบ้าง
เอกสารที่ใช้ดำเนินการ  ได้แก่ 
  - แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน
  - ใบรับรองแพทย์
6. การเรียกร้องสินไหมมรณกรรมทั่วไป เอกสารที่ใช้ดำเนินการมีอะไรบ้าง ?
เอกสารที่ใช้ดำเนินการ  ได้แก่ 
  - กรมธรรม์รวมถึงใบเสร็จการชำระเบี้ยประกันงวดล่าสุด 
  - ใบมรณบัตรต้นฉบับ หากเป็นสำเนาให้นายทะเบียนรับรองสำเนาถูกต้อง
  - บัตรประชาชนต้นฉบับของผู้เอาประกันภัยพร้อมสำเนา
  - ทะเบียนบ้านต้นฉบับและบัตรประชาชนต้นฉบับของผู้รับประโยชน์ทุกคนพร้อมสำเนา
  - แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ของผู้รับประโยชน์ทุกคน
  - ใบรับรองแพทย์,กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
7. การเรียกร้องสินไหมมรณกรรมผิดธรรมชาติ  หรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ?
เอกสารที่ใช้ดำเนินการ  ได้แก่ 
  - กรมธรรม์รวมถึงใบเสร็จการชำระเบี้ยประกันงวดล่าสุด 
  - ใบมรณบัตรต้นฉบับ หากเป็นสำเนาให้นายทะเบียนรับรองสำเนาถูกต้อง
  - บัตรประชาชนต้นฉบับของผู้เอาประกันภัยพร้อมสำเนา
  - ทะเบียนบ้านต้นฉบับและบัตรประชาชนต้นฉบับของผู้รับประโยชน์ทุกคนพร้อมสำเนา
  - แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ของผู้รับประโยชน์ทุกคน
  - ใบรับรองแพทย์,กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
  - สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ (รับรองสำเนาจากตำรวจ)
  - สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ (รับรองสำเนาจากตำรวจ)
  - ภาพถ่ายอุบัติเหตุ (ถ้ามี)
8. เงื่อนไขความคุ้มครอง กรณีผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉินมีอะไรบ้าง ? ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ และ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น
9. สอบถามผลการพิจารณาสินไหมได้อย่างไร สามรถสอบถามศูนย์บริการลูกค้า Call Center โทร. 02-1185555 ซึ่งให้บริการทุกวันทำการวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา  08.00 - 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม