ผลิตภัณฑ์ ช่องทางธนาคาร
share

แผนประกันทิพยประกันชีวิต

ช่องทางธนาคาร


คุ้มครองสินเชื่อ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง - ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต…

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง - ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต…

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง - ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต…

ตลอดชีพ

ผลประโยชน์เงินคืน - สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ…

สะสมทรัพย์

ผลประโยชน์เงินคืน - สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่…

ผลประโยชน์เงินคืน - สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่…