บริการลูกค้า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
share

บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ประกันสามัญ

1. ขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน 
2. เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
3. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน เอกสารแนบด้านใน ดังนี้ 

4. รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญากรณีสินไหมทดแทน


ประกันกลุ่ม

1. ขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน(ประกันกลุ่ม) 
2. เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
3. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน เอกสารแนบด้านใน ดังนี้ 

4. รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญากรณีสินไหมทดแทนประกันสินเชื่อ

1. ขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน 
2. เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
3. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน เอกสารแนบด้านใน ดังนี้