ตรวจสอบใบอนุญาติ ตัวแทน/นายหน้า/โบรกเกอร์ บริการลูกค้า รายชื่อตัวแทนที่มีใบอนุญาตกับบริษัท
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้า

‌ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2561 

ท่านสามารถตรวจสอบผู้เสนอขายที่บริษัทฯ อนุญาตให้ทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยได้

ลำดับ ชื่อตัวแทน เลขที่ใบอนุญาต ประเภทใบอนุญาต วันเริ่มใบอนุญาต วันหมดอายุใบอนุญาต
1 คุณ กนกนาถ เทวะสิทธิ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5501047400 12/06/2012 11/06/2025
2 คุณ กรวิภา พิมพ์ดา ตัวแทนประกันชีวิต 6301017342 18/03/2020 17/03/2022
3 คุณ กรวิภา สายะนันท์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401058811 27/12/2021 26/12/2022
4 คุณ กรองแก้ว ไตรญาณ ตัวแทนประกันชีวิต 5501057734 11/07/2012 10/07/2025
5 คุณ กฤตพร นิจพิพัฒน์พงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6101093777 26/11/2018 25/11/2026
6 คุณ กฤติมา ประทุมชาติภักดี ตัวแทนประกันชีวิต 6401059617 29/12/2021 28/12/2022
7 คุณ กวิษย์พร ปทุมมานนท์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301029714 14/07/2020 13/07/2022
8 คุณ กัลยา จรรยาวัฒนานนท์ ตัวแทนประกันชีวิต 5601003565 21/01/2013 20/01/2026
9 คุณ กัลยา จิระเวชบวรกิจ ตัวแทนประกันชีวิต 6301080501 30/12/2020 29/12/2022
10 คุณ ก้านตอง สวนเศรษฐ ตัวแทนประกันชีวิต 5901016153 03/03/2016 02/03/2024
11 คุณ กิตติญาพร จันทร์งามดี ตัวแทนประกันชีวิต 6301066496 23/11/2020 22/11/2022
12 คุณ กุลนิษฐ์ พุฒโสม ตัวแทนประกันชีวิต 6301077140 24/12/2020 23/12/2022
13 คุณ เกศสุดา ซาโต้ ตัวแทนประกันชีวิต 6201012586 28/02/2019 27/02/2027
14 คุณ แก่นศรี ชื่นชม ตัวแทนประกันชีวิต 6301033982 31/07/2020 30/07/2022
15 คุณ จริยาพร อำนวยเดชา ตัวแทนประกันชีวิต 5801007903 03/02/2015 02/02/2023
16 คุณ จันทร์ศรี สง่าแรง ตัวแทนประกันชีวิต 6301015463 12/03/2020 11/03/2022
17 คุณ จิณณ์ณอัณณ์ ภีมพัฒน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301018958 24/03/2020 23/03/2023
18 คุณ จิตรา เลิศวิโรจน์ถาวร ตัวแทนประกันชีวิต 6301074875 21/12/2020 20/12/2022
19 คุณ จินตนา ชัยภิญโญ ตัวแทนประกันชีวิต 6301078779 28/12/2020 27/12/2022
20 คุณ จิรวัฒน์ มาคำ ตัวแทนประกันชีวิต 6301013237 03/03/2020 02/03/2022
21 คุณ เฉลิมเกียรติ ธีระกุลพิศุทธิ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301078780 28/12/2020 27/12/2022
22 คุณ ชฎาณิศ ทวิชศรี ตัวแทนประกันชีวิต 6301017341 18/03/2020 17/03/2022
23 คุณ ชลลดา ล้อมชวการ ตัวแทนประกันชีวิต 6301072110 14/12/2020 13/12/2022
24 คุณ ชำนาญ จิรศาสตร์ ตัวแทนประกันชีวิต 5701106028 27/11/2014 26/11/2022
25 คุณ ชินพงศ์ วงษ์ไชยคุณากร ตัวแทนประกันชีวิต 6301074907 21/12/2020 20/12/2022
26 คุณ ชื่นจิต เก็บศิริ ตัวแทนประกันชีวิต 6201061815 02/09/2019 01/09/2022
27 คุณ ชูชัย ปะวะภูทะ ตัวแทนประกันชีวิต 6301033991 31/07/2020 30/07/2022
28 คุณ โชคชัย เนตรศิริอาภรณ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5801049492 17/06/2015 16/06/2023
29 คุณ ไชยวุฒิ เพ็ชรสังหาร ตัวแทนประกันชีวิต 6301054245 12/10/2020 11/10/2022
30 คุณ ฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401041722 28/09/2021 27/09/2022
31 คุณ ณภัทรศิกานต์ ทองเภ้า ตัวแทนประกันชีวิต 6401035486 30/07/2020 29/07/2022
32 คุณ ณัฏฐินา วันจงคำ ตัวแทนประกันชีวิต 6301067326 25/11/2020 24/11/2022
33 คุณ ณัฐฐิพัช ฉัตรสุวรรณรัตน ตัวแทนประกันชีวิต 5801023803 24/03/2015 23/03/2023
34 คุณ ณัฐปภัสร์ คำโสภา ตัวแทนประกันชีวิต 6401035485 30/07/2020 29/07/2022
35 คุณ ณัฐพล โชคชัชวาล ตัวแทนประกันชีวิต 6101008653 09/02/2018 08/02/2026
36 คุณ ณัฐรวี เจียรนัยวิวัฒน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401040006 15/09/2021 14/09/2022
37 คุณ ณิชพัณณ์ ภูริหิรัณยรักษ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401035487 30/07/2020 29/07/2022
38 คุณ ณิชาณัณย์ สุขสุคนธ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5801058823 13/07/2015 12/07/2023
39 คุณ ดุสิต เพชรล้ำ ตัวแทนประกันชีวิต 6301015469 12/03/2020 11/03/2022
40 คุณ เดือนเพ็ญ อริยะเชษฐ ตัวแทนประกันชีวิต 6301011359 26/02/2020 25/02/2023
41 คุณ ตุลาทิพย์ เข็มเพชร ตัวแทนประกันชีวิต 6301077139 24/12/2020 23/12/2022
42 คุณ ตุลีพร สุขสด ตัวแทนประกันชีวิต 5801054147 29/06/2015 28/06/2023
43 คุณ ธนบูลย์ สนธิกมลวัฒน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401058372 24/12/2021 23/12/2022
44 คุณ ธนัญ ผลสุวรรณ ตัวแทนประกันชีวิต 6201052197 30/07/2019 29/07/2022
45 คุณ ธนาคม สังวรดี ตัวแทนประกันชีวิต 6301054248 12/10/2020 11/10/2022
46 คุณ ธรา พรหมคุณ ตัวแทนประกันชีวิต 6401056941 21/12/2021 20/12/2022
47 คุณ ธัญวัฒน์ ศรีระสรรค์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301015467 12/03/2020 11/03/2022
48 คุณ นพวรรธน์ อิทธิกาญจน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401035489 30/07/2020 29/07/2022
49 คุณ นเรศ ชลังสุทธิ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5501044555 31/05/2012 30/05/2025
50 คุณ นัฐพงษ์ ฉัตรใจบุญ ตัวแทนประกันชีวิต 6301033988 31/07/2020 30/07/2022
51 คุณ นันทา ก้อนนิล ตัวแทนประกันชีวิต 6301019183 25/03/2020 24/03/2023
52 คุณ นิตยา แซ่ชี ตัวแทนประกันชีวิต 6301067323 25/11/2020 24/11/2022
53 คุณ นิธิยศ สายะนันท์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401039062 02/09/2021 01/09/2022
54 คุณ นิธิวัชร์ ทวีวรัญรัฎฐ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6201072499 09/10/2019 08/10/2022
55 คุณ นิศารัตน์ ไกรยูรเสน ตัวแทนประกันชีวิต 6201081368 13/11/2019 12/11/2022
56 คุณ บริบูรณ์ กุลตังวัฒนา ตัวแทนประกันชีวิต 6401008218 24/02/2021 23/02/2023
57 คุณ บุญเลิศ เฟื่องฟูวงศ์รัตน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301078781 28/12/2020 27/12/2022
58 คุณ ปราณี บุราพันธ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5501076837 04/09/2012 03/09/2025
59 คุณ ปานทิพย์ ไพลินอนุรักษ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301037837 17/08/2020 16/08/2022
60 คุณ ปิยาพัชร์ สมหวัง ตัวแทนประกันชีวิต 6301057838 27/10/2020 26/10/2022
61 คุณ ปุณณภา สวนเศรษฐ ตัวแทนประกันชีวิต 6301055757 19/10/2020 18/10/2022
62 คุณ เปรมกมล ศัพท์สุวรรณ ตัวแทนประกันชีวิต 6401018662 23/09/2021 28/03/2022
63 คุณ ผัดดา ภิรมย์ไกรภักดิ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301015465 12/03/2020 11/03/2022
64 คุณ ผานิต ปรัชญาธรรมกร ตัวแทนประกันชีวิต 6301027373 29/06/2020 28/06/2022
65 คุณ พงษ์นิรันดร์ พิมพ์ถาวร ตัวแทนประกันชีวิต 5501035299 04/05/2012 03/05/2025
66 คุณ พจนา สานสูงเนิน ตัวแทนประกันชีวิต 6201025614 24/04/2019 23/04/2022
67 คุณ พรพรรณ เพชรล้ำ ตัวแทนประกันชีวิต 6301033996 31/07/2020 30/07/2022
68 คุณ พันธุ์โชค พันธุ์พศุตม์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301014527 09/03/2020 08/03/2023
69 คุณ พิมพ์ใจ ทรัพยากร ตัวแทนประกันชีวิต 5501072273 23/08/2012 22/08/2025
70 คุณ พิสิษฐ์ ธูปะวิโรจน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6501002870 07/02/2022 06/02/2023
71 คุณ เพลิน พรมกอง ตัวแทนประกันชีวิต 6501005387 24/02/2022 23/02/2023
72 คุณ เพลินพุฒ เพชรล้ำ ตัวแทนประกันชีวิต 6301015468 12/03/2020 11/03/2022
73 คุณ เพิ่มเกียรติ ทับพลี ตัวแทนประกันชีวิต 6201030093 10/05/2019 09/05/2022
74 คุณ ไพโรชน์ โสสีสุข ตัวแทนประกันชีวิต 6201036138 31/05/2019 30/05/2022
75 คุณ ภัคชุดา เพ็งจันทร์ ตัวแทนประกันชีวิต 5701090809 16/10/2014 15/10/2022
76 คุณ ภาคิณ ถิรดิลกพัฒน์ ตัวแทนประกันชีวิต 5501011984 20/02/2012 19/02/2025
77 คุณ มณีรัตน์ เข็มนาค ตัวแทนประกันชีวิต 6301067325 25/11/2020 24/11/2022
78 คุณ รสกร พรอภิรักษ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5601002527 16/01/2013 15/01/2026
79 คุณ ระวิวรรณ แก่นคง ตัวแทนประกันชีวิต 6301067777 26/11/2020 25/11/2022
80 คุณ รุ่งทิวา ศุภมิตรศิริ ตัวแทนประกันชีวิต 6301033992 31/07/2020 30/07/2022
81 คุณ รุจิภาส ธนภัทรชัยทัต ตัวแทนประกันชีวิต 5601012368 19/02/2013 18/02/2026
82 คุณ ลดาวัลย์ สุภชัยพานิชพงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301054838 15/10/2020 14/10/2022
83 คุณ ลาวัลย์ มูลขุนทด ตัวแทนประกันชีวิต 6201015602 12/03/2019 11/03/2022
84 คุณ วนิดา พันธุ์เจริญ ตัวแทนประกันชีวิต 5501046609 08/06/2012 07/06/2025
85 คุณ วรนาถ แพงฒิสาร ตัวแทนประกันชีวิต 6301067322 25/11/2020 24/11/2022
86 คุณ วรรษิดา ต๊ะใจ ตัวแทนประกันชีวิต 6401035488 30/07/2020 29/07/2022
87 คุณ วรวิมล ภูชฎาภิรมย์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301024859 29/05/2020 28/05/2022
88 คุณ วราภรณ์ เรือนจันทร์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301072109 14/12/2020 13/12/2022
89 คุณ วิมพ์วิภา พุทธสงกรานต์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301055755 19/10/2020 18/10/2022
90 คุณ วีรเดช รัตนไพศาลเศรษฐ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5901040776 25/05/2016 24/05/2024
91 คุณ วุฒิธรรม์ ไชยสาร ตัวแทนประกันชีวิต 6301066497 23/11/2020 22/11/2022
92 คุณ ศลิษา โลมะวิสัย ตัวแทนประกันชีวิต 6301004698 29/01/2020 28/01/2023
93 คุณ ศิรินทร์ ชุติกุลรังษี ตัวแทนประกันชีวิต 6001077975 20/09/2017 19/09/2025
94 คุณ ศิริรัตน์ อมรประเสริฐชัย ตัวแทนประกันชีวิต 6301035614 06/08/2020 05/08/2022
95 คุณ ศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล ตัวแทนประกันชีวิต 6401015317 22/03/2021 21/03/2022
96 คุณ ศีร์ไพรัชศ์ มงคลดาว ตัวแทนประกันชีวิต 6401058812 27/12/2021 26/12/2022
97 คุณ ศุภลักษณ์ ทินกุล ตัวแทนประกันชีวิต 6301033980 31/07/2020 30/07/2022
98 คุณ สมชาย อรุณเลิศชีวิน ตัวแทนประกันชีวิต 6301040159 25/08/2020 24/08/2022
99 คุณ สมโชค โหมแก้ว ตัวแทนประกันชีวิต 5701113877 23/12/2014 22/12/2022
100 คุณ สมศักดิ์ พงศ์ไพฑูรย์ ตัวแทนประกันชีวิต 3601008551 06/03/2009 07/04/2026
101 คุณ สราญรัตน์ โพธิ์แก้ว ตัวแทนประกันชีวิต 6301017340 18/03/2020 17/03/2023
102 คุณ สวรส ธีรดิษฐานนท์ ตัวแทนประกันชีวิต 5901114935 29/12/2016 28/12/2024
103 คุณ สัณหพจน์ สืบนุการวัฒนา ตัวแทนประกันชีวิต 6301015466 12/03/2020 11/03/2022
104 คุณ สาวิตรี ช้อยชด ตัวแทนประกันชีวิต 6301017343 18/03/2020 17/03/2022
105 คุณ สิรินทรา สายพวรรณ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5801034949 30/04/2015 29/04/2023
106 คุณ สุขชัย อ่วมเกษม ตัวแทนประกันชีวิต 5501074127 28/08/2012 27/08/2025
107 คุณ สุขสันต์ สินโพธิ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301033990 31/07/2020 30/07/2022
108 คุณ สุชาดา บุญมั่น ตัวแทนประกันชีวิต 5801013454 23/02/2015 22/02/2023
109 คุณ สุชาดา ประเสริฐศรี ตัวแทนประกันชีวิต 6301067321 25/11/2020 24/11/2022
110 คุณ สุชาติ อภิชัยวสุสิน ตัวแทนประกันชีวิต 5901024306 25/03/2016 24/03/2024
111 คุณ สุภัส เพ็ชร์กระ ตัวแทนประกันชีวิต 6301018523 23/03/2020 22/03/2022
112 คุณ สุภาณี เสริมชูวิทย์กุล ตัวแทนประกันชีวิต 5501113350 24/12/2012 23/12/2025
113 คุณ สุรพงษ์ วงศ์สุวรรณ ตัวแทนประกันชีวิต 6301054246 12/10/2020 11/10/2022
114 คุณ เสนีย์ ยมศิริ ตัวแทนประกันชีวิต 6301033984 31/07/2020 30/07/2022
115 คุณ หวานใจ สืบนุการวัฒนา ตัวแทนประกันชีวิต 6301066495 23/11/2020 22/11/2022
116 คุณ อทิติญา ชนะไธสง ตัวแทนประกันชีวิต 6301067324 25/11/2020 24/11/2022
117 คุณ อธิกา คงสกุลวัฒนสุข ตัวแทนประกันชีวิต 5701045155 11/06/2014 10/06/2022
118 คุณ อนันตพล วิเศษศรี ตัวแทนประกันชีวิต 6301078783 28/12/2020 27/12/2022
119 คุณ อภิสรา อุดม ตัวแทนประกันชีวิต 5801107634 02/12/2015 01/12/2023
120 คุณ อรรถสิทธิ์ ดานุวงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301055756 19/10/2020 18/10/2022
121 คุณ อรัญญา โสภณกิจพิพัฒน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301080500 30/12/2020 29/12/2022
122 คุณ อลิษา ฉิมปรีดา ตัวแทนประกันชีวิต 6301079868 29/12/2020 28/12/2022
123 คุณ อัครอนันต์ จันทรศิริภณ ตัวแทนประกันชีวิต 6301035613 06/08/2020 05/08/2022
124 คุณ อันธิกา จันทนาม ตัวแทนประกันชีวิต 6401043808 12/10/2021 11/10/2022
125 คุณ อัมพุ ครือเครือ ตัวแทนประกันชีวิต 6301013238 03/03/2020 02/03/2023
126 คุณ อาภา นิเกศรี ตัวแทนประกันชีวิต 6401047678 04/11/2021 03/11/2022
127 คุณ อาภาธร มานิตกุล ตัวแทนประกันชีวิต 6201091670 18/12/2019 17/12/2022
128 คุณ อารีรัตน์ ปลอดภัย ตัวแทนประกันชีวิต 6301067776 26/11/2020 25/11/2022
129 คุณ อินทิรา อิศราจิรเสฐ ตัวแทนประกันชีวิต 6401020172 01/04/2021 31/03/2022
130 คุณ อิสรีย์ สุพรรณวรกิจ ตัวแทนประกันชีวิต 6501002869 07/02/2022 06/02/2023
131 คุณ อุษารมย์ พงษารักษ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5701069078 21/08/2014 20/08/2022
ข้อมูลปรับปรุงครั้งล่าสุดจากไฟล์ข้อมูล ณ วันที่ 01-03-2565