โครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับเรา คณะผู้บริหารบริษัท
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


คณะผู้บริหารบริษัท

นายนพพร บุญลาโภ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

‌ 

นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

นางสาวสมิตา จิระเสถียรพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

นายชวนภ อิ่มแสงจันทร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

นางสาวสุกัลยา ศุภมงคล

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเครือข่ายธุรกิจ

นางสาวศุภลักษณ์ ศุภปรีชา

เลขานุการบริษัท/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักงานคณะกรรมการบริษัท

นางสาวสิริพรรณ จงเจริญทองใบ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี

นายคมสัน คชานันท์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน

นางอรัญญา โสภณกิจพิพัฒน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการด้านบริการ