เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)

นายนที พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย

กรรมการ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล

กรรมการ

นายนรภัทร เลขยานนท์

กรรมการ

นายนพพร บุญลาโภ

กรรมการ

นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ

กรรมการ

‌