เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)

นายวิทัย รัตนากร

ประธานคณะกรรมการ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล

กรรมการ

นายนที พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

นายนรภัทร เลขยานนท์

กรรมการ

‌