เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

นายอิสระ วงศ์รุ่ง

ประธานกรรมการ

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์

กรรมการ

นายกีรติ พานิชชีวะ

กรรมการ

นายนรภัทร เลขยานนท์

กรรมการ

นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ

กรรมการ

‌