share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


คณะกรรมการบริษัท

‌ 

นายบรรพต หงษ์ทอง

ประธานกรรมการ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย

รองประธานกรรมการ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล

รองประธานกรรมการ

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์

กรรมการอิสระ

ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

กรรมการอิสระ

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์

กรรมการอิสระ

นายศราวุธ เมนะเศวต

กรรมการอิสระ

นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์

กรรมการอิสระ

นายนรภัทร เลขยานนท์

กรรมการอิสระ

นายนที พานิชชีวะ

กรรมการ

นายอิสระ วงศ์รุ่ง

กรรมการ

นายกีรติ พานิชชีวะ

กรรมการ

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

กรรมการ

นางสาวทัศนา วิชาเจริญ

กรรมการ

นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์

กรรมการ

นายนพพร บุญลาโภ

กรรมการและเลขานุการ